dimarts, 27 d’octubre de 2015

NOFC: NORMES D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE CENTRE

Les Normes d'Organització i Funcionament de Centre que formen part del Projecte Educatiu, és un document que recull de manera ordenada els preceptes que regeixen la nostra organització i les interrelacions de la vida escolar: explicita l'estructura; defineix els vincles; recull les funcions, els drets i els deures dels diferents sectors que formen l'escola; fixa els procediments; adapta la normativa general a la nostra realitat i estableix l'específica del centre.
les NOFC és un document viu que està permanentment obert a actuaclitzacions a proposta dels diferents sectors de la comunitat educativa.

dijous, 1 d’octubre de 2015

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

El projecte educatiu de centre (PEC) és el document que defineix com funciona un centre educatiu. Inclou els principis rectors que el diferencien d'altres centres, adaptats a la realitat de l'entorn del seu alumnat i d'acord amb les conviccions pedagògiques dels seus docents. Explicita les línies d'atenció a la diversitat i els objectius a mitjà termini; desglossa les línies mestres d'organització, els horaris i assignacions de grups de cada curs i distribueix funcions entre els membres de la comunitat educativa. Aquest document és la base de les programacions dels professors i de qualsevol actuació singular que es vulgui dur a terme a l'escola i és objecte d'inspecció per part de l'administració, per tal de garantir que, com a constitució educativa que és, s'adeqüi a les lleis vigents sobre educació.


dimecres, 30 de setembre de 2015

CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU

La llei d'educació de Catalunya de 2009 estableix que els centres educatius elaboraran una "Carta de Compromís Educatiu" que s'ha de formalitzar en el moment de la matrícula. Aquesta Carta ha de recollir els elements més significatius del centre en base al seu Projecte Educatiu per tal que tota la comunitat escolar el conegui. Explicita quin és el compromís de l'escola amb les famílies que han escollit aquell centre. Per tant, la Carta compromet a l'equip docent i, al mateix temps, a les famílies que han acceptat les propostes exposades. En la Carta s'expressen també les condicions per a assolir un entorn de convivència i respecte pel desenvolupament de les activitats educatives.

dimecres, 12 de desembre de 2012

MESURES DE PROMOCIÓ DE LA CONVIVÈNCIA

Les mesures de promoció de la convivència reflecteixen totes les accions que el centre docent desenvolupa per tal de capacitar tot l'alumnat i la resta de la comunitat educativa per a la convivència i la gestió positiva de conflictes.
Aquestes accions poden anar adreçades a la millora de la convivència a l’aula, al centre o a l’entorn, en el benentès que la permeabilitat entre aquests tres àmbits d’intervenció afavoreix la transferència d’aprenentatges, valors, creences, actituds i hàbits relacionals.

També recull els mecanismes que el centre estableix a l'hora de resoldre els conflictes que es produeixen en els tres àmbits i de crear una atmosfera de treball i convivència segura i saludable

Veure document